Ägarbyte

Faktura för samfällighetens medlemsavgift skickas till den som vid årsstämman är antecknad i debiteringslängden som ägare. Avgifterna gäller för kalenderår. Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift, enligt...

Grönområde

Uppvallens samfällighet köpte 1991 det grönområde som omfamnar däggdjursvägarna vid nedre Uppvallen och fågelvägarna vid övre Uppvallen. Efter köpet har samfälligheten ansvar för skötseln och underhåll av grönområdet. Grönområdet omfattar 84 hektar...

Sophantering

Samfälligheten har ansvaret för insamling av utsorterade hushållssopor. Ansvaret ligger på föreningen sedan den 1 juli 2017. För insamling hyr föreningen fyra stycken containrar, två på Däggdjursvägen och två på Uppvallens spårcentral....

Vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar med runt 50 000 mil vägar som sköts av ideellt engagerade privatpersoner. Dessa personer lägger ner enormt mycket tid, kraft och energi på...

Stadgar

Samfälligheten  För samfälligheten bygger stadgarna på lantmäteriets så kallade normalstadgar för samfälligheter. Grundtexten för paragraferna kommer från lantmäteriet och är i några fall anpassade för vår samfällighet. Anpassningarna består framförallt av namn,...