Vägar

Sveriges vägnät består till största delen av enskilda vägar med runt 50 000 mil vägar som sköts av ideellt engagerade privatpersoner. Dessa personer lägger ner enormt mycket tid, kraft och energi på att stärka sitt närsamhälle, stå upp för den lokala föreningsdemokratin och föra vidare kunskap till kommande generationer.
REV Bulletinen, nr 2 2021

Uppvallens samfällighetsförening hanterar underhåll och snöröjning av samtliga vägar på området Uppvallen. Underhållet av vägarna består till exempel av följande åtgärder som alla sköts och finansieras av föreningen. Åtgärderna genomförs främst på de mer trafikerade huvudvägarna och mer sällan på stickvägarna.

Föreningen sköter idag huvudvägarna som totalt är cirka 4 km långa och stickvägarna om totalt cirka 8 km.

Hyvling och grusning

Våra huvudvägar får vägbanan hyvlad  tidigt på våren då vägen fortfarande är fuktig. Här är det viktigt att vägen djuphyvlas ner till botten på eventuella gropar och att därefter forma till vägen så att ett godtagbart tvärfall fås. Detta är av yttersta vikt så att vatten inte står kvar på körbanan. Vid behov kompletteringsgrusas vägen vid detta tillfälle så att slitlagret blir cirka 5 centimeter tjockt. Slitlagrets viktigaste uppgifter är att avleda vatten från körbanan ut till dikena samt att skapa en god komfort för alla trafikanter. Dessutom bryts gruslagret ned kontinuerligt genom att bilhjulen krossar de övre kornen samt att lagret transporteras till diket. På så sätt uppstår brist på stenmaterial och överskott på sand.

Dammbindning

Dammande vägar skapar alltid problem, både ekonomiska och miljömässiga. Vägen dammar för att de allra finaste partiklarna i slitlagret förlorar sin sammanhållande förmåga att binda ihop. Dammbindningsmedel består av salter som är hygroskopiska, vilket innebär att de tar åt sig och binder stora mängder fukt från omgivningen. Vi försöker att samordna hyvlingsåtgärder med dammbindning.

Flickning – laga potthål

Flickning innebär att potthål på en grusväg lagas för hand, det gäller främst våra stickvägar. Hålen fylls igen med hjälp av en skyffel och ett lämpligt material som kan tas från vägkanten där det ofta är överskott. Metoden används när en grusväg har enstaka hål och det är långt kvar till nästa åtgärd med väghyveln. Det uppskattas om fastighetsägare själva kan laga mindre potthål i sin närhet.

Röjning och slåtter

Vegetation behöver regelbundet tas bort i sid- och höjdled för att förbättra sikt, framkomlighet och för att hindra vattenavrinning och upptorkning. Röjning genomförs normalt en gång om året på huvudvägarna, röjning på stickvägarna görs på vår städdag av fastighetsägarna.

Dikning och kantskärning

Väl fungerande diken är en förutsättning för att vägen ska fungera på ett tillfredställande sätt. Med tiden slammar diken igen genom att grus, sand och jord spolas loss från vägkanten. Dikesrensning innebär att både kantskärning och rensning sker regelbundet. Under år 2020 genomfördes en större åtgärd utefter Uppvallsvägen där långa sträckor fick nya fina diken och vägtrummor.