Trädfällning på Uppvallen

På föreningens inbjudan har Skogsstyrelsen inventerat hela grönområdet juli 2019. Syftet med besöket var att ge Uppvallens styrelse en sakkunnig bedömning av grönområdet.

Skogsstyrelsens representant konstaterade att det inte var aktuellt med någon större avverkning i nuläget. Representanten besiktigade skogen under en dag tillsammans med deltagare från samfällighetens styrelse och informerade om följande:

 • Uppvallen är beläget i fjällnära skog där det råder särskilda regler för avverkning av skog. Fjällnära skog är skyddad mark. I nuvarande skogslagstiftning finns speciella regler för fjällnära skog.
 • På grund av det kyliga klimatet och långa vintrar är vegetationsperioden kort och tillväxten låg i fjällnära skogar. Låg temperatur medför också att förutsättningarna för trädens fröproduktion är mycket dåliga. Speciellt när det gäller tall är det mycket långt mellan goda fröår i dessa lägen.
 • De höga naturvärdena i den fjällnära skogen förklaras av att i skogsmiljöer som utvecklas fritt under flera hundra år får skogarna en struktur och artrikedom som saknas i kulturskogar.
 • Vid planerad avverkning i fjällnära skog skall en ansökan göras till Skogsstyrelsen och tillstånd beviljas efter besiktning av Skogsstyrelsen.
 • I övrigt får endast enstaka träd fällas. Följs inte detta riskeras vite eller återplantering.

Styrelsen har med bakgrund av ovanstående arbetat fram följande riktlinjer vid trädfällning av enstaka träd för Uppvallen. Den tidigare så kallade 10-metersregeln tas bort.

Vid äskan om trädfällning på föreningen grönområde:

 • Ansökan kan göras om fällning av enstaka träd, färre än cirka 5 stycken. Ansökan sker genom att kontakta styrelsens grönområdesansvariga.
 • Träd som önskas fällas markeras med färgade band. De närmaste grannarna ska vara överens om markeringen.
 • Två gånger om året utför styrelsen besiktning av markerade träd. Ett tillfälle under påsk och ett tillfälle i samband med städdagen. Styrelsen utfärdar beslut efter besiktning.
 • Trädfällning och omhändertagande av ris ombesörjs av berörd fastighetsägare.
 • För trädfällning på allmänningen skall skyddsutrustning användas; Hörselskydd, skyddshjälm, ansiktsskydd, kraftiga skor och varselväst.
 • Relevant utbildning för hantering av motorsåg ska innehas av de som genomför arbetet. Arbetet genomförs med eget ansvar och egen försäkring.

Se även https://www.uppvallen.se/att-tanka-pa-vid-tradfallning/


Uppdaterad 2021-08-14 av Pär Camitz