Trädfällning

På föreningens inbjudan har Skogsstyrelsen inventerat hela grönområdet juli 2019. Syftet med besöket var att ge Uppvallens styrelse en sakkunnig bedömning av grönområdet.

Skogsstyrelsens representant konstaterade att det inte var aktuellt med någon större avverkning i nuläget. Representanten besiktigade skogen under en dag tillsammans med deltagare från samfällighetens styrelse och informerade om följande:

 • Uppvallen är beläget i fjällnära skog där det råder särskilda regler för avverkning av skog. Fjällnära skog är skyddad mark. I nuvarande skogslagstiftning finns speciella regler för fjällnära skog.
 • På grund av det kyliga klimatet och långa vintrar är vegetationsperioden kort och tillväxten låg i fjällnära skogar. Låg temperatur medför också att förutsättningarna för trädens fröproduktion är mycket dåliga. Speciellt när det gäller tall är det mycket långt mellan goda fröår i dessa lägen.
 • De höga naturvärdena i den fjällnära skogen förklaras av att i skogsmiljöer som utvecklas fritt under flera hundra år får skogarna en struktur och artrikedom som saknas i kulturskogar.
 • Vid planerad avverkning i fjällnära skog skall en ansökan göras till Skogsstyrelsen och tillstånd beviljas efter besiktning av Skogsstyrelsen.
 • I övrigt får endast enstaka träd fällas. Följs inte detta riskeras vite eller återplantering.

Styrelsen har med bakgrund av ovanstående arbetat fram följande riktlinjer vid trädfällning av enstaka träd för Uppvallen. Den tidigare så kallade 10-metersregeln tas bort.

Vid äskan om trädfällning på föreningen grönområde:

 • Ansökan kan göras om fällning av enstaka träd, färre än cirka 5 stycken. Ansökan sker genom att kontakta styrelsens grönområdesansvariga.
 • Träd som önskas fällas markeras med färgade band. De närmaste grannarna ska vara överens om markeringen.
 • Två gånger om året utför styrelsen besiktning av markerade träd. Ett tillfälle under påsk och ett tillfälle i samband med städdagen. Styrelsen utfärdar beslut efter besiktning.
 • Trädfällning och omhändertagande av ris ombesörjs av berörd fastighetsägare.
 • För trädfällning på allmänningen skall skyddsutrustning användas; Hörselskydd, skyddshjälm, ansiktsskydd, kraftiga skor och varselväst.
 • Relevant utbildning för hantering av motorsåg ska innehas av de som genomför arbetet. Arbetet genomförs med eget ansvar och egen försäkring.

Att tänka på vid trädfällning

Den skog vi har runt våra stugor klassas som Fjällnära skog. Fjällnära skog är hemvist åt många arter av djur och växter som man inte hittar på något annat håll i Sverige, och därav är den extra skyddsvärd. Skogen växer här i regel mycket långsamt och bör skötas med omsorg. Nedan följer några generella regler och saker att tänka på innan man fäller ett träd på egna eller allmänna ytorna.

Endast enstaka träd får fällas på föreningens grönområde. Styrelsen skall alltid kontaktas och medge sitt tillstånd för trädfällning. Vid trädfällning på den egna fastigheten är det varje fastighetsägare eget ansvar och styrelsen behöver inte kontaktas.

Döda/torra träd
Döda träd (både på stående rot och liggande) är livsviktiga för många arter av insekter och fåglar. Såvida träden inte utgör fara för människor eller byggnader ska de alltid få stå kvar.

Boträd
Träd med tydliga hål i stammen och/eller fågelbon i grenvarven får inte huggas ner.

Träd intill bäckar/myrar/andra blöta områden
Vattenmiljöer är ofta beroende av angränsande träd för att få beskuggning och näring i form av nedfallna löv och grenar. Det som händer vid bäcken kommer sedan att påverka sjön den rinner ut i. Det ska man ha i åtanke innan man bestämmer sig för att fälla träd nära vatten.

Gamla grova träd
Ett grovt träd med kraftiga, vridna, knotiga grenar är med stor sannolikhet några hundra år gammalt. Äldre träd blir mer och mer sällsynta i Sverige. Dessa bör vi låta stå kvar!

Vindskydd
Tänk på att träden skyddar varandra från vinden. Genom att hugga ”luckor” i en skog eller gallra ur den alltför mycket minskar skyddet och risken för stormfällning av de kvarstående träden ökar. I synnerhet granen blåser under fel omständigheter lätt omkull då dess rötter inte går djupt ned i marken.

Trädfällning
Om man känner sig osäker på sin förmåga att fälla träd är det alltid bäst att anlita ett proffs. Fällningsarbete är förenat med livsfara och kräver stor försiktighet. På föreningens grönområde krävs godkänd utbildning för att få fälla träd.