Ägarbyte

Faktura för samfällighetens medlemsavgift skickas till den som vid årsstämman är antecknad i debiteringslängden som ägare. Avgifterna gäller för kalenderår. Vid försäljning är köpare och säljare solidariskt betalningsansvariga för årets avgift, enligt lagen om förvaltning av samfälligheter.

Ovanstående innebär att den som står som ägare är skyldig att betala hela avgiften till föreningen. Någon fördelning av avgiften mellan säljare och köpare görs ej av föreningen av det enkla skälet att föreningen inte vet vad som avtalats mellan säljare och köpare.

Ni behöver inte meddela ägarbyte till föreningen. Föreningens medlemsregister uppdateras månadsvis mot Lantmäteriets register.