Kommunalt vatten till vattenverket

Nu gräver kommunen vattenledning över fjället för att ansluta Uppvallens övre del till det kommunala ledningsnätet. Där förser idag ett vattenverk fastigheterna med vatten. Den nedre den nedre delen av Uppvallen är redan ansluten till kommunalt vatten.

Så snart vi har mer info om när anslutning ska ske och hur processen går till lägger vi ut detta på hemsidan.

Ledning grävs från pumpstation nedanför Panorama över fjället till Trasten på Uppvallen