Granskningshandling Fjällvyn

Nedan presenteras granskningshandlingar från Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd. För fler detaljer öppna länken till planförslaget nedan.


Detaljplan för Lofsdalen 26:1, 26:43 och 26:266 FJÄLLVYN Härjedalens kommun, finns utställd för granskning på grund av tidigare överklagande av planen och upphävande av kommunens beslut att anta detaljplanen.

Upprättad: oktober 2016, reviderad oktober 2016, februari 2017 samt maj 2019

Enligt plan- och bygglagen 5 kap 20 § ska kommunen när detaljplan upprättas eller ändras underrätta länsstyrelsen och kända sakägare samt de myndigheter och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av ärendet och ge dem tillfälle till granskning om förslaget.

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida:

https://kommun.herjedalen.se/kommunalservice/byggabo/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendeplaner/lofsdalen261mflfjallvyn.4.6a872a816b3140943a961ea.html

Om du önskar få utskrivna handlingar, vänligen skicka en e-post till: mob @ berg.se

Planförslaget sänds ut på granskning mellan den 12 juni och 5 juli 2019.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd, Medborgarhuset, 842 80 Sveg, eller via e-post: mob @ berg.se

Detaljplanens syfte är att tillskapa 85 nya tomter för permanent- och fritidsbebyggelse på ett område nordost om och i direkt anslutning till Uppvallens befintliga fritidshusområde samt att skapa möjlighet att anlägga en spårcentral för skidåkning med ett angränsande vandrarhemboende.

Senast 5 juli 2019 ska synpunkter ha inkommit till kommunen.
Ange ärendets diarienummer MB 2013-546 på ditt yttrande.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga den antagna planen.

Frågor besvaras per telefon av Karl-Erik Sigfrids 070-533 23 47 eller Britt-Mari Nordstrand 070-677 52 24.

BERG OCH HÄRJEDALENS MILJÖ- OCH BYGGNÄMND