Driftkostnad väg

Till samtliga fastighetsägare på Uppvallen och Ljungbacken

Samtliga fastigheter ingår i en s.k. gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Uppvallens Samfällighetsförening. Medlemskap i Samfälligheten är enligt lag obligatoriskt och samtliga fastigheter ansvarar gemensamt för utförande- och driftkostnader för vägen.

Den avgift du idag betalar till Samfälligheten ska täcka kostnaderna för normal användning av vägen. Genom en särskild bestämmelse i 48:e § Anläggningslagen kan fastighet som tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än som är normalt åläggas skyldighet att ersätta Samfälligheten för de merkostnader som eventuellt uppkommit till följd av den ytterligare användningen.

Tanken med nämnda bestämmelse är att Samfälligheten ska kunna få ersättning för dels det extra slitage som intensiv trafik till och från en fastighet förorsakar vid ett husbygge eller någon annan tillfällig, omfattande användning av vägen, dels kunna få ersättning för de eventuella vägskador som kan uppstå.

För att på ett korrekt och rättvist sätt kunna tillämpa ovanstående bestämmelser är det av största vikt att du som fastighetsägare anmäler till styrelsen när ett större projekt är aktuellt. Vi kan då gemensamt bestämma om t.ex. gemensam besiktning ska ske av vägen eller om besiktning/uppföljning ska ske på annat sätt.

Lofsdalen juni 2018

Uppvallens Samfällighetsförening

Styrelsen