Att tänka på vid trädfällning

Den skog vi har runt våra stugor klassas som Fjällnära skog. Fjällnära skog är hemvist åt många arter av djur och växter som man inte hittar på något annat håll i Sverige, och därav är den extra skyddsvärd. Skogen växer här i regel mycket långsamt och bör skötas med omsorg. Nedan följer några generella regler och saker att tänka på innan man fäller ett träd på egna eller allmänna ytorna.

Endast enstaka träd får fällas på föreningens grönområde. Styrelsen skall alltid kontaktas och medge sitt tillstånd för trädfällning. Vid trädfällning på den egna fastigheten är det varje fastighetsägare eget ansvar och styrelsen behöver inte kontaktas.

Döda/torra träd
Döda träd (både på stående rot och liggande) är livsviktiga för många arter av insekter och fåglar. Såvida träden inte utgör fara för människor eller byggnader ska de alltid få stå kvar.

Boträd
Träd med tydliga hål i stammen och/eller fågelbon i grenvarven får inte huggas ner.

Träd intill bäckar/myrar/andra blöta områden
Vattenmiljöer är ofta beroende av angränsande träd för att få beskuggning och näring i form av nedfallna löv och grenar. Det som händer vid bäcken kommer sedan att påverka sjön den rinner ut i. Det ska man ha i åtanke innan man bestämmer sig för att fälla träd nära vatten.

Gamla grova träd
Ett grovt träd med kraftiga, vridna, knotiga grenar är med stor sannolikhet några hundra år gammalt. Äldre träd blir mer och mer sällsynta i Sverige. Dessa bör vi låta stå kvar!

Vindskydd
Tänk på att träden skyddar varandra från vinden. Genom att hugga ”luckor” i en skog eller gallra ur den alltför mycket minskar skyddet och risken för stormfällning av de kvarstående träden ökar. I synnerhet granen blåser under fel omständigheter lätt omkull då dess rötter inte går djupt ned i marken.

Trädfällning
Om man känner sig osäker på sin förmåga att fälla träd är det alltid bäst att anlita ett proffs. Fällningsarbete är förenat med livsfara och kräver stor försiktighet. På föreningens grönområde krävs godkänd utbildning för att få fälla träd.